Ketassoonur

Ketassoonur on ketta kujuline soonur, millega saab soonida soont. Sooni soonitakse veekraavide rajamiseks ja kaablikraavide lõikamiseks. Ketassoonuri lõiketerad on tavaliselt pöördterad, mis asuvad ketta küljes. 

Näitena toodud ketassoonuriga on võimalik lõigata 0-800 mm sügavust soont, mille laius on 30-200 mm. Lõikamise kiirus on kuni 400 m/h.

From Masinad

Planšett

Planšett on mäetööde plaan. Planšetil on info mäetööde suuna, kaevandamise koha ja aja, kaevandamistehnoloogia ja geoloogia kohta. Planšette on tehtud erinevates koordinaatsüsteemides ja mõõtkavades alates 500 kuni 10000-kordse vähendamisega. Planšetti täiendati jooksvalt vastavalt mäetööde arengule iga aasta või mõne aasta tagant.

Suruõhuvasar

Suruõhuvasar on käes hoitav suruõhujõul töötav vasar.


From Raimamise praktikum, 26.09.2014

Mäeõpik - mi.ttu.ee/opik: Pneumovasar: Pneumovasar e. suruõhuvasar on surõhujõul töötav vasar löögi andmiseks kivimimassiivile või kivile. Pneumovasaraks nimetatakse pigem ekska...

Kaevandamise arengukava

Arengukava on maavara kaevandamisega tegeleva ettevõtja koostatud dokument, mis käsitleb ettevõtja tegevust kalendriaasta või aastateks jaotatud pikema perioodi kestel. Arengukava koostamisel arvestatakse kaevandamise projektis ja kaevandamisloas esitatud tingimustega ning keskkonnamõju hindamise ja auditeerimise nõudeid.

Arengukava koosneb:
·         seletuskirjast;
·         kaevandamistööde kalenderplaanist territoriaalse arengu äranäitamisega;
·         koristustööde liikumise ja ettevalmistuskaeveõõnte rajamise graafikust;
·         mäetehnilistest näitajatest ja mäenduslikest tingimustest;
·         ehitiste ja loodusobjektide hoide loetelust ja hoide abinõudest;
·         maavara varude muutumisest (aasta alguses ja lõpus);
·         kaevandamisega rikud maa korrastamise kavast;
·         muudest abinõudest, mis tagavad territoriaalse arengu, tööohutuse ja keskkonnakaitse.


Pealmaakaevandamisel kaevandamismahuga üle 200 000 tonni kaevist aastas ning allmaakaevandamisel koostatakse arengukava igal aastal. Pealmaakaevandamisel kaevandamismahuga alla 200 000 tonni kaevist aastas võib arengukava koostada kolmeks kuni viieks aastaks, mida täiendatakse kord aastas.

Toru suue

Toru suue on toru see ots, kust vedelik välja voolab.

Veekõrvaldustoru suue:

From Talv

Mäeõpik - mi.ttu.ee/opik: Toru: Toru on pikk ja enamasti jäik õõnes silinder, mida kasutatakse mäenduses nii vee, õhu kui pulbi transpordiks, kaeveõõne  toestuseks , juhtme...

Allmaakaeveõõs

Allmaakaeveõõs on selline maapõue rajatud ( läbindatud ) horisontaalne või kaldkaeveõõs, mille läbindamisel kaeveeõõne kattekivimeid ei ole eemaldatud. Šahti, surfi ja ja puuraugu puhul kattekivimid eemaldatakse, kuid kuna enamus kaeveõõnest on rajatud ilma katte ja külgkivimeid eemaldamata, siis nimetatakse ka neid kaeveõõsi allmaakaeveõõnteks. Samuti eemaldatakse horisontaal- või kaldkaeveeõnte suudmete piirkonnas kattekivimeid, kuid samuti on enamus kaeveeõnest rajatud maapõue ilma kattekivimeid eemaldamata. 

Strekk:
From Strekk
Mäeõpik - mi.ttu.ee/opik: Kaeveõõned: Kaeveõõned on rajatud maapõue kaevandamise või allmaaaehitamise eesmärgil. Kaeveõõntel on nimed. Levinuim kaeveõõs Eestis on strekk. Av...

Kattekivim

Kattekivim on kivim, mis katab allmaakaeveeõsi.

Mäeõpik - mi.ttu.ee/opik: Katend: Katend on maavara kattev materjal (kivim) kui tegu on karjääriga . Kui tegu on kaevandusega siis nimetatakse seda kattekivimiks. Katendi...

Viimase nädala populaarsed kirjed

Viimase kuu populaarsed kirjed

Kõigi aegade populaarseimad kirjed